Aktuální informace

Oznámení - provoz společné kanceláře svazku obcí - květen/červen 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
provozni-doba-spolecne-kancelare-kveten-cerven-2024.pdf 106.2 Kb

Informační memorandum - Ochrana osobních údajů - GDPR

Vážení odběratelé,

v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů – "Obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR" Vám aktuálně doručujeme do Vašich poštovních schránek informační memorandum, o zpracování osobních údajů. Text memoranda uvádíme pro Vaši potřebu níže:

 

Informační memorandum Šatavska, svazku obcí

 

 1. Šatavsko, svazek obcí, se sídlem Bratčice 36, 664 67 Syrovice, IČO: 68730756, (dále jen „Šatavsko“) provádí v postavení správce osobních údajů zpracování osobních údajů fyzických osob, s nimiž v postavení dodavatele uzavřelo smlouvu o dodávce pitné vody a/nebo smlouvu o odvádění splaškových odpadních vod do kanalizace. Pro účely tohoto memoranda jsou fyzické osoby označeny jako „odběratelé“

 

 1. Šatavsko jako dodavatel zpracovává osobní údaje odběratelů v tomto rozsahu:
 1. referenční osobní údaje, tj. údaje, které jsou nezbytné pro identifikaci odběratele (zejména jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště či místa podnikání, obchodní název, pod nímž zákazník podniká, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu, datum narození, SIPO);
 2. kontaktní osobní údaje, tj. údaje umožňující komunikaci s odběrateli (telefon, e-mail, korespondenční adresa, korespondenční e-mail);
 3. osobní údaje vztahující se k odběrnému místu a rozhodné pro výši plateb (bližší vymezení nemovitosti, počet osob v domácnosti, způsob využití nemovitostí, číslo vodoměru);
 4. informace vyplývající z navázaného smluvního vztahu (zejména platební historie, nezaplacené platby).

 

 1. Zpracování shora uvedených osobních údajů je v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů, právním titulem pro zpracování je:
 1. plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je odběratel nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy;
 2. plnění právní povinnosti, která se na dodavatele vztahuje – na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, na základě zákona o účetnictví;
 3. oprávněný zájem dodavatele – evidence odběratelů, řádný výběr vodného a stočného, vyřizování stížností, vymáhání nezaplacených pohledávek, zamezení protiprávnímu jednání.

 

 1. Právo dodavatele na zpracování osobních údajů odběratelů vyplývá ze zákonné úpravy ochrany osobních údajů – nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 -  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zákona o vodovodech a kanalizacích a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

 

 1. Osobní údaje o odběratelích získává dodavatel z informací sdělených přímo odběrateli.

 

 1. Osobní údaje odběratelů dodavatel předává v nezbytně nutném rozsahu těmto subjektům:
 1. orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění a v jeho rozsahu (zejména orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu atd.);
 2. zpracovatelům, kteří dodavateli poskytují daňové, účetní a právní služby a kteří poskytuji dostatečné záruky k tomu, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů;
 3. zpracovatelům, kteří dodavateli poskytují webhostingové služby, služby datového úložiště, poskytovatelům softwaru a softwarových aplikací.

 

 1. Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje odběratele neposkytuje žádné třetí osobě ani je žádné třetí osobě nepředává za účelem jejich marketingového využití. Také osobní údaje odběratelů nepředává do třetích zemí.

 

 1. Osobní údaje odběratelů zpracovává dodavatel po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, v němž došlo k ukončení platnosti smlouvy o dodávce pitné vody a/nebo smlouvy o odvádění splaškových odpadních vod do kanalizace. Poté jsou osobní údaje skartovány a vymazány ze všech elektronických systémů dodavatele.

 

 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají odběratelé tyto práva:
 1. požadovat přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které o nich dodavatel zpracovává,
 2. právo na opravu svých osobních údajů,
 3. právo na omezení zpracování svých osobních údajů ve vymezených případech,
 4. vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem dodavatele. V tomto případě je dodavatel povinen ukončit zpracování, pokud

závažné oprávněné důvody pro zpracování na straně dodavatele nepřevažují nad zájmy nebo právy a svobodami odběratele,

 1. právo na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných automaticky,
 2. právo podat proti zpracování svých osobních údajů stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údaje ČR, bližší informace lze získat na https://www.uoou.cz,

 

 1. Další informace o zpracování osobních údajů dodavatelem včetně způsobu uplatnění práv dle odst. 9 jsou uvedeny na webových stránkách na adrese www.satavsko.cz,  v záložce „Ochrana osobních údajů – GDPR“ -  Zásady ochrany osobních údajů.

 

 

V Ledcích, dne 21.05.2017

 

Za Šatavsko, svazek obcí:                                                                                    

Jitka Rychnovská,                          

předsedkyně představenstva