O nás

Svazek obcí

Svazek obcí Šatavsko, provozovatel vodovodní a kanalizační soustavy, přerušuje z důvodu aktuální epidemiologické situace a souvisejících nařízení vlády ČR, provoz provozní kanceláře v Ledcích, čp. 28

 

V zájmu ochrany zdraví, našich zákazníků a smluvních partnerů, stejně jako ochrany našich zaměstnanců, zajišťujících provozování vodohospodářské soustavy, jako prvku kritické infrastruktury, a z důvodu minimalizace šíření virového onemocnění COVID – 19 přerušuje svazek obcí až do odvolání osobní kontakt v provozní kanceláři v Ledcích, čp. 28.

 

Naši smluvní partneři nás mohou kontaktovat prostřednictvím elektronické nebo telefonní komunikace.

Bližší informace jsou k dispozici v záložce "Aktuální informace"

 

 

                                    

 

 

 

Svazek obcí je veřejnoprávní korporace, kterou mohou dobrovolně vytvořit obce za účelem vzájemné spolupráce, ochrany a prosazování svých společných zájmů. Tento typ mikroregionu se vytváří veřejnoprávní smlouvou, jejíž přílohou jsou stanovy svazku. Základem právní úpravy svazků obcí je § 49–53 zákona o obcích.

Svazek obcí se stará především o plnění úkolů veřejné správy v oblastech školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, komunálních odpadů a odpadních vod, technické infrastruktury, místních komunikací a veřejné dopravy. Občané obcí, které jsou součástí svazku obcí, mají právo např. účastnit se zasedání orgánu svazku, podávat písemné návrhy ve věcech působnosti svazku nebo vyjadřovat se k návrhu jeho rozpočtu.

 

Šatavsko, svazek obcí

byl prioritně založen pro účely spolupráce a společného postupu při řešení problematiky, přesahující rámec jednotlivých zakladatelských obcí.

Mezi hlavní směry činnosti svazku obcí se tak stala problematika zásobování pitnou vodou a odkanalizování obcí, kdy bylo zřejmé, že samostatný postup jednotlivých obcí nepovede k realizaci popsaného záměru.

Svazek obcí se také hodlá zejména v dalším období věnovat celkové obnově svazkem vytvořeného regionu, zejména v oblasti tvorby přírody a krajiny.

Náš dobrovolný svazek obcí Šatavsko založily v březnu roku 1999 obce Bratčice, Ledce a Sobotovice. Do již existujícího svazku přistoupila v květnu téhož roku obec Syrovice.

 

Společným úsilím se našemu svazku obcí podařilo po několika neúspěšných pokusech zabezpečit v roce 2007 finanční krytí stavby kanalizačních sítí v členských obcích a společné čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Ledce. V témže roce byla stavba zahájena.

Zkušební provoz kanalizační soustavy a ČOV byl zahájen v jarních měsících roku 2010.

 

Stavba byla realizována celkovými náklady:                      172.271.326,- Kč

Dotace z prostředků Ministerstva zemědělství ČR:              108.984.000,- Kč

Dotace z prostředků Jihomoravského kraje:                         10.000.000,- Kč

 

Soustava kanalizace a ČOV je ve vlastnictví DSO Šatavsko a je jím také provozována.