O nás

Svazek obcí

Vážení odběratelé, svazek obcí Šatavsko ukončil dnem 31.12.2023 zabezpečování dodávek pitné vody do Vašich domácností.

Od 01.01.2024 tuto činnost převzal nově pro tento účel založený svazek obcí Mikroregion Šatava, dobrovolný svazek obcí. 

 

 

 

Vážení odběratelé, věnujte, prosím, pozornost provozní době společné kanceláře svazku obcí v měsíci květnu a červnu 2024.

Podrobnosti naleznete v záložce "Aktuální informace"

Děkujeme za pochopení 

 

Nadále doporučujeme našim partnerům návštěvu provozní kanceláře až po předchozí dohodě, kterou je možno sjednat telefonicky, či pomocí emailových kontaktů.

 

 

Svazek obcí je veřejnoprávní korporace, kterou mohou dobrovolně vytvořit obce za účelem vzájemné spolupráce, ochrany a prosazování svých společných zájmů. Tento typ mikroregionu se vytváří veřejnoprávní smlouvou, jejíž přílohou jsou stanovy svazku. Základem právní úpravy svazků obcí je § 49–53 zákona o obcích.

Svazek obcí se stará především o plnění úkolů veřejné správy v oblastech školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, komunálních odpadů a odpadních vod, technické infrastruktury, místních komunikací a veřejné dopravy. Občané obcí, které jsou součástí svazku obcí, mají právo např. účastnit se zasedání orgánu svazku, podávat písemné návrhy ve věcech působnosti svazku nebo vyjadřovat se k návrhu jeho rozpočtu.

 

Šatavsko, svazek obcí

byl prioritně založen pro účely spolupráce a společného postupu při řešení problematiky, přesahující rámec jednotlivých zakladatelských obcí.

Mezi hlavní směry činnosti svazku obcí se tak stala problematika zásobování pitnou vodou a odkanalizování obcí, kdy bylo zřejmé, že samostatný postup jednotlivých obcí nepovede k realizaci popsaného záměru.

Svazek obcí se také hodlá zejména v dalším období věnovat celkové obnově svazkem vytvořeného regionu, zejména v oblasti tvorby přírody a krajiny.

Náš dobrovolný svazek obcí Šatavsko založily v březnu roku 1999 obce Bratčice, Ledce a Sobotovice. Do již existujícího svazku přistoupila v květnu téhož roku obec Syrovice.

 

Společným úsilím se našemu svazku obcí podařilo po několika neúspěšných pokusech zabezpečit v roce 2007 finanční krytí stavby kanalizačních sítí v členských obcích a společné čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Ledce. V témže roce byla stavba zahájena.

Zkušební provoz kanalizační soustavy a ČOV byl zahájen v jarních měsících roku 2010.

 

Stavba byla realizována celkovými náklady:                      172.271.326,- Kč

Dotace z prostředků Ministerstva zemědělství ČR:              108.984.000,- Kč

Dotace z prostředků Jihomoravského kraje:                         10.000.000,- Kč

 

Soustava kanalizace a ČOV je ve vlastnictví DSO Šatavsko a je jím také provozována.